الثلاثاء، 9 يناير 2018

lipids

 lipids 


Image result for lipids

BIOMEDICAL IMPORTANCE

 • The lipids are a heterogeneous group of compounds, including fats, oils, steroids, waxes, and related compounds, that are related more by their physicalthan by their chemical properties.
 • Lipids have the common property of being:
 1. relatively insoluble in water .
 2. soluble in non polar solvent such as either and chloroform . 
 • Lipids are important dietary constituents because:
 1. high energy value .
 2.  fat soluble vitamin (  A,D,E,K ) .
 3.  essential fatty acids .

Functions of lipids :

 • Fat is stored in adipose tissue, where it also serves as a thermal insulator in the subcutaneous tissues and around certain organ .
 • non polar lipids act as electrical insulators ( myelinated nerve  ) .
 • lipoprotein serve as a mean transporting lipids in the blood .
Biomedical Problems that are associated with lipids :
 • diabetes mellitus 
 • obesity
 • atherosclerosis . 

Lipids are classified as simple or complex :

 • Simple lipids
 • Complex lipids
 • Precursor and derived lipids

1. Simple lipids: 

 • Fats: Esters of fatty acids with glycerol. Oils are fats in the liquid state.
 • Waxes: Esters of fatty acids with higher molecular weight monohydric alcohols.

2. Complex lipids: 

 • Esters of fatty acids containing groups in addition to an alcohol and a fatty acid.
 • Phospholipids: Lipids containing, in addition to fatty acids and an alcohol, a phosphoric acid residue. They frequently have nitrogen containing bases and other substituents, eg, in glycerophospholipids the alcohol is glycerol and in sphingophospholipids the alcohol is sphingosine.
 • Glycolipids (glycosphingolipids): Lipids containing a fatty acid, sphingosine, and carbohydrate.
 • Other complex lipids: Lipids such as sulfolipids and aminolipids. Lipoproteins may also be placed in this category.

3. Precursor and derived lipids: 


 • These include fatty acids, glycerol, steroids, other alcohols, fatty aldehydes, ketone bodies, hydrocarbons, lipid-soluble vitamins, and hormones. 

Fatty acids:

 • these are aliphatic carboxylic acids
 • occur mainly as esters in natural fats and oils but do occur in the unesterified form as free fatty acids, a transport form found in the plasma.
 • that occur in natural fats are usually straightchain derivatives containing an even number of carbon atoms.
 • The carbon atoms adjacent to the carboxyl carbon (Nos. 2, 3, and 4) are also known as the α, β, and γ carbons, respectively, and the terminal methyl carbon is known as the ω or n-carbon.
 • Saturated acids end in –anoic (no double bond)
 • Unsaturated acids with double bonds end in -enoic .

Unsaturated Fatty Acids Contain One or More Double Bonds

 1. Monounsaturated (monoethenoid, monoenoic) acids, containing one double bond.
 2. Polyunsaturated (polyenoic) acids, containing two or more double bonds.
 3. Eicosanoids: These compounds, derived from eicosa (20-carbon) polyenoic fatty acids, comprise the prostanoids, leukotrienes (LTs), and lipoxins (LXs). Prostanoids include prostaglandins (PGs), prostacyclins (PGIs), and thromboxanes (TXs).
 • Most naturally occurring unsaturated fatty acids have cis double bonds
 • Double bonds in naturally occurring unsaturated longchain fatty acids are nearly all in the cis configuration.

 • Trans fatty acids are present in certain foods, arising as a by-product of the saturation of fatty acids during hydrogenation, or "hardening," of natural oils in the manufacture of margarine ( increased risk of diseases including cardio-vascular disease and diabetes mellitus).
About Mohammed Abd Alkariem Ahmed

Pellentesque penatibus, sed rutrum viverra quisque pede, mauris commodo sodales enim porttitor. Magna convallis mi mollis, neque nostra mi vel volutpat lacinia, vitae blandit est, bibendum vel ut. Congue ultricies, libero velit amet magna erat. Orci in, eleifend venenatis lacus.

You Might Also Like

0 التعليقات:

إرسال تعليق