الاثنين، 15 يناير 2018

Cell Structure and FunctionCell Structure and Function


Types Of cells

 1. Prokaryotes include bacteria & lack a nucleus or membrane-bound structures called organelles.
 2. Eukaryotes include most other cells & have a nucleus and membrane-bound organelles (plants, & animals) .

General Cell structure:

 • 3 principal parts:
 1. Plasma (cell) membrane.
 2. Cytoplasm & organelles.
 3. Nucleus.

Plasma membrane:

 • Surrounds, holds cell together & gives its form.10 nanometer thick.
 • Separates cells internal structures from extracellular environment 
 • Is selectively permeable, & controls passage of materials into & out of cell.
 • Participates in intracellular communication.
 • Plasma (Cell) Membrane Composed of:
 1. Double layer of phospholipids (hydrophobic/ hydrophilic parts).
 2. Proteins span, or partially span the membrane.
 3. Negatively charged carbohydrates attach to the outer surface.
 • General composition of cell membrane
 • Proteins ……………………. 55%
 • Lipids ……………………….. 41%
 • Phospholipids 25%
 • Cholesterol ……. 12% 
 • Glycolipids ……..  4%
 • Carbohydrates ……………  3%

Cytoplasm :

 •  The aqueous content of a cell (fluid, jellylike substance), that lies between cell membrane & nucleus in which organelles are suspended.
 •  Serves as matrix substance in which chemical reactions occur.
 • components of cytoplasm:
 1. Interconnected filaments & fibers
 2. Fluid = cytosol
 3. Organelles
 4.  storage substances
 5. Cytoskeleton
 6. Filaments & fibers
 7. Made of 3 fiber types
 8. Microfilaments
 9. Microtubules
 10. Intermediate filaments

 •  functions:

 1.  mechanical support
 2.  anchor organelles
 3.  help move substances

Organelles

 • Subcellular structures within the cytoplasm that perform specific functions.
 • Endoplasmic Reticulum : Helps move substances within cells network of interconnected membranes .

Two types :

 1. Rough endoplasmic reticulum
 2. Smooth endoplasmic reticulum
 • Rough Endoplasmic Reticulum
 • Ribosomes attached to surface
 • Manufacture protiens
 • Not all ribosomes attached to rough ER
 • May modify proteins from ribosomes .

 • Smooth Endoplasmic Reticulum
 • No attached ribosomes
 • Has enzymes that help build molecules
 • Carbohydrates

Lipids : It is composed of two subunits: smaller (lighter) & larger (darker) subunits. The space between the two subunits accommodates a molecule of transfer RNA, needed to bring amino acids to the growing polypeptide chain.
Golgi Apparatus : Involved in synthesis of cell membrane . Packaging & shipping station of cell
Lysosomes : Contain digestive enzymes
 • Functions
 1. Aid in cell renewal
 2. Break down old cell parts
 3. Digests invaders
Mitochondria
 • The structure of a mitochondria. The outer mitochondrial membrane & the infoldings of the inner membrane. The fluid in the center is the matrix.
 • Break down fuel molecules (cellular respiration),Glucose,Fatty acids
 • Release energy,ATP
Centrioles
 • Pairs of microtubular structures
 • Play a role in cell division

NUCLEUS

 • IT CONTROLS ALL CELL ACTIVITIES

Definition

 • It is rounded or elongated organelle present in all mammalian cells except the red blood cell.
 • It plays an important role in heredity, cell division and controlling all cellular functions.

General characteristics

 1. Number: usually one, two may present in some liver cells and many nuclei are present in the skeletal muscle cells.
 2. Size: is variable.
 3. Shape: is variable; rounded, oval, flattened,…
 4. Position: may be central, eccentric or peripheral in position.

Structure of the nucleus :

 1. Nuclear membrane.
 2. Nuclear sap and matrix.
 3. Nucleolus.

The nuclear membrane:
 • Surround the nucleus and disappear during cell division.
 • Nuclear pores: they are the openings in the nuclear membrane.

The nuclear sap and matrix
 • It is a colloidal clear solution, which is formed of:
 • Nucleoproteins, enzymes, and some minerals.
 • According to the amount of the sap nuclei are:
 • Open face type.
 • Condensed (closed) type. 
 Functions: a medium for the ribonucleic acids interaction.


The nucleolus
 • It is a basophilic mass formed of RNA & DNA.
 • It disappear during cell division.
 • Nucleolus size depend on the cell activities.

Functions of nucleolus:
 1. Controls the cell functions.
 2. Store the genetic informations.
 3. Regulates the cell division.
 4. Forms the Ribosomal RNA.About Mohammed Abd Alkariem Ahmed

Pellentesque penatibus, sed rutrum viverra quisque pede, mauris commodo sodales enim porttitor. Magna convallis mi mollis, neque nostra mi vel volutpat lacinia, vitae blandit est, bibendum vel ut. Congue ultricies, libero velit amet magna erat. Orci in, eleifend venenatis lacus.

You Might Also Like

0 التعليقات:

إرسال تعليق